Komornik Sądowy Jacek Gabryś działa przy Sądzie Rejonowym w Lublinie od 1994r. Z chwilą zniesienia Sądu Rejonowego w Lublinie i utworzenia Sądów Rejonowych: Lublin-Zachód w Lublinie i Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Komornik Sądowy Jacek Gabryś działa przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie.


Prowadzona przez Komornika Sądowego Jacka Gabrysia kancelaria dysponuje możliwością wysyłania elektronicznych zapytań do baz danych:
* CBDKW – Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych,
* ZUS- Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
* CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
* CPD – Centrum Personalizacji Dokumentów
* OGNIVO – narzędzie umożliwiające wymianę informacji między uczestnikami systemu rozliczeniowego Elixir i Euro Elixir oraz instytucjami współpracującymi z bankami, takimi jak: ZUS, Poczta Polska, urzędy skarbowe, izby celne, administracyjne organy egzekucyjne, komornicy oraz sądy i prokuratury.

Jacek Gabryś

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Komornikom sądowym powierza się w szczególności następujące zadania:

  1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  3. sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

 

Komornik, poza w/w zadaniami ma prawo:

  1. doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  2. na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
  3. weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

art. 1, 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.2015.790 j.t )

2015. Komornik Jacek Gabryś. Copyright Currenda.
kancelaria jest czynna: od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30
tel. 81 534 72 33
rachunek bankowy: Bank PKO BP S.A.
15 1020 3147 0000 8002 0081 0606
Menu