Wnioski egzekucyjne (oraz inne wnioski/pisma/informacje) można:

 • składać w kancelarii,
 • przesyłać listownie.

Wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się na piśmie, bądź ustnie do protokołu (osobiste stawiennictwo). Nie wywołuje skutków prawnych złożenie wniosku/ oświadczenia/ informacji/ odpowiedzi drogą fax-ową, telefoniczną, e-mailową.

Nie istnieje ustawowy wymóg składania wniosku egzekucyjnego na specjalnym formularzu (powyżej znajdują się szablony, z których można skorzystać składając wniosek do Komornika Sądowego Jacka Gabrysia). Wniosek egzekucyjny można napisać samodzielnie. Wniosek winien być czytelny (jeżeli pisany jest ręcznie, należy zachować szczególną staranność, zwłaszcza wskazując dane wierzyciela, dłużnika, adresy i kwoty). We wniosku konieczne jest:

  1. wskazanie komornika, do którego jest skierowany (imię, nazwisko, sąd przy którym działa),
  2. podanie imienia i nazwiska lub nazwy stron (wierzyciela i dłużnika),
  3. wskazanie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby stron (wierzyciela i dłużnika),
  4. oznaczenie rodzaju pisma (zatytułowanie pisma „wniosek egzekucyjny”);
  5. wskazanie świadczenia, które ma być spełnione;
  6. wskazanie sposobu/ów egzekucji;
  7. złożenie podpisu przez wierzyciela pod wnioskiem (albo przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika); pod wnioskiem napisanym komputerowo również niezbędne jest złożenie ręcznego podpisu
  8. wymienienie załączników (np. pełnomocnictwo, wydruk KW).
Jeżeli strony posiadają przedstawicieli ustawowych i pełnomocników to należy wskazać ich dane (imię, nazwisko, adres) oraz dołączyć pełnomocnictwo.

 

Zgodnie z treścią art. 776 k.p.c. podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Zgodnie z treścią art. 797 k.p.c. do wniosku egzekucyjnego należy dołączyć tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest wyłącznie jego oryginał. [Jedynym wyjątkiem od powyższej zasady jest orzeczenie wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym z klauzulą wykonalności pozostawioną w systemie teleinformatycznym].

W przypadku dołączenia do wniosku egzekucyjnego kopii tytułu wykonawczego, komornik wzywa do uzupełnienia braków wniosku poprzez złożenie oryginału tytułu. W przypadku dalszego nie złożenia oryginału tytułu wykonawczego wniosek egzekucyjny zostaje zwrócony.

Wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 §4 k.p.c. może być złożony także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU).

2015. Komornik Jacek Gabryś. Copyright Currenda.
kancelaria jest czynna: od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30
tel. 81 534 72 33
rachunek bankowy: Bank PKO BP S.A.
15 1020 3147 0000 8002 0081 0606
Menu